αναπαρίσταμαι


αναπαρίσταμαι
αναπαρίσταμαι, αναπαραστάθηκα βλ. πίν. 133 και πρβλ. αναπαριστάνομαι

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.